Stavernguiden.no

Nils Melau
Helgeroveien 105
3294 Stavern
Tlf / Vipps: 997 21 720
post@stavernguiden.no

Stavernguiden har stor kompetanse i historie, og er aktivt med i det lokalhistoriske arbeidet i distriktet, bl.a. i historielagene.

Samarbeidskontakter:

RAKKE FORT - festningen som forsvant

Larvikguiden.no

Rakke er navnet på den store halvøya mellom Solplassen Camping og Fuglevik. Navnet kommer av det norrøne Rakki, som betyr hund. Det var vanlig før at farlige steder fikk navn etter rovdyr eller andre farlige vesener. Eiendommene er skilt ut fra Grevle, som fremdeles eier store arealer her. Østre Rakke er et småbruk, utskilt 1874, og i dag eid av familien Bjørnstad. Nede ved Rakke havn bodde det loser, iallfall fra midt på 1700-tallet til ca 1870.. Det tok kortere tid å gå ut fra Rakke enn fra Stavern når en skulle lose ei skute.
Rakkebåene, med en rekke båer og skjær, er kjent som et av de farligste farvann for båttrafikken langs norskekysten. I alt er det registrert 13 skipsforlis her.
I 1930-åra hadde Luftvernregimentet, som var plassert i Stavern, behov for romslige skytefelt til øvinger, og øynene falt naturlig nok på Rakkeområdet, bare to km fra leiren, og nesten ubebodd.

I 1935 ble skytefeltet på Østre Rakke innviet, med både Kong Haakon og Kronprins Olav til stede. Her fikk norske soldater trening i å bruke datidens mest moderne luftvernkanoner.

Da tyskerne besatte Norge i 1940, fant de fort ut at Rakke var et ideelt sted for en kystfestning, både på grunn av den strategiske beliggenheten og nærheten til leiren i Stavern. I 1941 satte tyskerne i gang enorme byggearbeider, spredt over et område på 2-300 dekar, og en kommandosentral ble satt opp på det høyeste punktet. På forsvarets kart fra 1955 er det avmerket hele 91 skytestillinger, kanonplattformer, bunkerser, tilfluktsrom, tunneler, brakker o.l.. I tillegg kommer et nett av veier, stier og trapper. Det meste av dette ble bygd under krigen, og var mer eller mindre intakt til 2007.

Fra 1943 ble Rakke også tatt i bruk som skole- og øvingssted for det tyske kystartilleriet.
Etter krigen fortsatte skytevirksomheten, i det Luftvernartilleriets skolesenter tok området i bruk. Et større område ble da sperret av med gjerde, og et par av brakkene fra tyskertida ble tatt i bruk. Forlegning av soldatene var imidlertid i leiren i Stavern. De første årene brukte en mest Østre Rakke, men virksomheten gikk etter hvert over til Vestre Rakke. Her ble det bygd ei kontrollhytte oppå tyskernes kommandosentral. Skytefeltet strakk seg mellom Tvistein og Svenner, og maksimalt 14 km ut. Skyting skjedde 3-4 ganger i løpet av året, men ikke om sommeren. Ved skyting patruljerte vaktbåten ”LKØ2” utenfor Rakke for å hindre at båter kom inn i faresonen..
I 2002 ble Forsvarets virksomhet i Stavern lagt ned, og dermed også skytefeltet på Rakke. Etter at skyteskolen var nedlagt midt på 90-tallet var det imidlertid lite virksomhet der. Selv om det ikke ble skutt om sommeren, var det lite hensiktsmessig å ha slik virksomhet i et så bynært og beferdet område som Rakke.

Tyskernes befestninger kom aldri i kamp, og det meste av dem lå urørt i over 60 år. I forbindelse med nedleggingen av skytefeltet i 2002 ble det aktuelt å fjerne gjerdet rundt det sentrale området og tilbakeføre de private arealene til Søndre Grevle gård, som de en gang var leid fra. Grunneier ønsket naturlig nok ikke å overta noe som det var risiko forbundet med, og Forsvaret/Skifte Eiendom startet riving/gjenfylling av anleggene våren 2007. Lokale verneinteresser reagerte på at de ikke hadde blitt kontaktet, og etter vedtak i planutvalget i kommunen ble rivingsarbeidet stilt i bero. Etter befaring og kontakt mellom de forskjellige interessene ble det en løsning hvor noe mer av dette fantastiske anlegget fra krigens dager i Norge ble bevart. Rakke er lett tilgjengelig, med mange mennesker i nærområdet. De tiltak som nå gjøres, vil gjøre tilgjengeligheten enda bedre. Dermed kan også mennesker med redusert bevegelsesevne både få oppleve minner fra krigen og komme ut i et kystlandskap som er noe av det mest dramatiske i Larvik kommune.
Mange interessante bilder fra Rakke finner du i det imponerende firebindsverket til Rune Sørlie: Stavernsminner. Han har gjort en kjempejobb med å ta vare på krigshistorien i dette området.

RAKKE FORT

  • Luftvernregimentet anla øvingsskytefelt på Østre Rakke i 1935
  • Tyskerne startet anlegget av Rakke Fort i 1941, med kommandosentral på Vestre Rakke.
  • Øvingssted for det tyske kystartilleriet fra 1943
  • Øvingssted for Kystvernartilleriets skolesenter, seinere for Luftforsvarets skoler og andre, fra 1945 til det ble nedlagt som skytefelt, formelt i 2002.
  • Det meste av befestningene fra siste krig jevnet med jorda 2007.


ATKOMST

  • Følg veien fra RV 301 mot Solplassen ca 1km til et veidele. Vil du til Østre Rakke, fortsetter du veien til venstre forbi Solplassen. Bomvei siste biten.
  • Vil du til Vestre Rakke, tar du til høyre, forbi Søndre Grevle gård, og parkerer bilen etter at du har passert jordet. For øvrig er både Østre og Vestre Rakke ypperlige mål for sykkelturer og fottturer, og Kyststien går forbi.


KILDER

  • Stavernsminner 2, 3 og 4, av Rune Sørlie
  • Larvik A-Å s 470
  • Brunlanes bygdebok III s 250